AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 
 

HARKU VALLA LASTEKAITSE ÜHINGU
PÕHIKIRI


1. ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühing Harku Valla Lastekaitse Ühing on isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Mittetulundusühingu ametlik nimi on Harku Valla Lastekaitse Ühing (edaspidi
Ühing).
1.3. Ühingu asukohaks on Harku vald, Harjumaa.
1.4. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti mittetulundusühingute Vabariigi seadustest,
muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast ning üldkoosoleku otsustest.


2. ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRK
2.1. Ühingu tegevuse eesmärgiks on laste õiguste kaitsmine ning arengu ja huvide
toetamine kooskõlas ÜRO Lapse Õiguste konventsiooniga ja Eesti Vabariigi
lastekaitse seadusega.
2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks viib ühing ellu järgmisi tegevusi:
- liitumine Lastekaitse Liidu ja noorsootöö programmidega;
- laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele;
- lapse mitmekülgse arengu toetamine;
- sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ja noortega seotud
organisatsioonidega Eestis ja välismaal;
- korraldab kursusi, seminare, laagreid, koolitusi, konverentse, nõustamist;
- kohalike omavalitsuste ühistegevuse kaudu regionaalsele arengule kaasa
aitamine ja/või kohalike omavalitsusüksuste koostöö edendamiseks võimaluste
loomine;
- lastele ja noortele suunatud tegevuste elluviimiseks võtab vastu varalisi
annetusi ja eraldisi, teostab muid tehinguid MTÜ kasutuses ja omanduses oleva
ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga.


3. ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING
VÄLJAARVAMISE KORD JA TINGIMUSED
3.1. Ühingu liikmeks võib astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab liikmetele
esitatavatele nõuetele, nõustub ühingu eesmärkidega ning on nõus täitma ühingu
põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
3.2. Liikmeks vastuvõtmist taotlev isik esitab ühingule sellekohase avalduse ja visiooni
ühingu tegevuse kohta.
3.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ühingu juhatus.
3.4. Ühingu liikmeks saada soovija tasub ühingu arvele käesoleva majandusaasta
liikmemaksu.
3.5. Liikmemaksu tasuvad kõik ühingu liikmed. Liikmemaksu suuruse üle otsustamine
kuulub üldkoosoleku päevakorda.
3.6. Kõik ühingu liikmed võivad ühingust välja astuda kirjaliku avalduse alusel.
3.7. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata, kui ta on eiranud ühte all-järgnevatest
punktidest:
- ühingu liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud järgmise aasta liikmemaksu;
- ühingu liige ei ole viimase kahe aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu koosolekul
või ühingu poolt korraldatud üritusel;
- ühingu liige on käitunud ebaeetiliselt või rikkunud ühingu põhikirja nõudeid.
3.8. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab seltsi juhatus oma koosolekul, teatades selle
küsimuse arutelust väljaarvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 2 nädalat enne
koosoleku toimumist ja tal on õigus osaleda sõnaõigusega oma väljaarvamise
küsimuse arutamisel juhatuses. Liikme väljaarvamise otsustab lihthäälte enamus.
3.9. Ühingu juhatus teatab viivitamatult väljaarvatavale väljaarvamise otsusest ja selle
põhjusest. Väljaarvataval on õigus esitada küsimus läbivaatamiseks üldkoosolekule.
3.10. Ühingust omal soovil lahkunud ja väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei
tagastata.


4. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Ühingu liikmete õigused:
- valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
- osaleda ühingu üldkoosolekul;
- teha ettepanekuid kõigis ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
- võtta osa ühingu poolt korraldatavate ürituste ettevalmistamisest;
- saada teavet ühingu tegevuse kohta ühingu juhtorganitelt ja tutvuda
dokumentatsiooniga;
- astuda ühingust välja.
4.2. Ühingu liikmete kohustused:
- järgima ühingu põhikirja ning täitma ühingu juhtorganite otsuseid;
- tasuma ühingu liikmemaksu;
- aktiivne osavõtt ühingu tegevusest;
- ühingu maine hoidmine ja kaitsmine;
- teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma kehtivad
kontaktandmed.
4.3. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu
liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.
4.4. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete kohustuste eest, liikmed ei
kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.


5. ÜLDKOOSOLEK
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks
hääl. Ühingu liikmel on õigus oma häält volitada teisele ühingu liikmele.
5.2. Üldkoosoleku pädevus:
- ühingu põhikirja muutmine;
- ühingu eesmärgi muutmine;
- juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
- aastaaruande kinnitamine;
- liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestamine;
- teiste ühingutega liitumise otsustamine;
- revidendi määramine;
- muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse;
- ühingu reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine.
5.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt korra aastas:
- aastaaruande kinnitamiseks;
- seaduses määratud ja muudel juhtudel, kui seltsi huvid seda nõuavad.
5.4. Juhatus informeerib oma liikmeid hiljemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku
toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.
5.5. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse esimehe ja/või vähemalt 1/5
ühingu liikmete nõudmisel.
5.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole
ühingu liikmetest.
5.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul
osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest.


6. JUHATUS
6.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub vähemalt
kolm liiget.
6.2. Juhatuse pädevusse kuulub:
- ühingu igapäevategevuse ja üldkoosoleku otsuste elluviimise korraldamine;
- üldkoosoleku ainupädevusse mittekuuluvate küsimuste otsustamine;
- ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
- majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
- ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja
üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele;
- üldkoosolekute ettevalmistamine;
- ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine.
6.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed ühingu liikmete hulgast. Juhatuse liige osutub
valituks, kui tema poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud
ühingu liikmetest. Juhatus valitakse viieks aastaks.
6.4. Juhatuse liikme võib ühingu üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda
sõltumata põhjusest.
6.5. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
6.6. Õigus esindada ühingut kõigis õigustoimingutes on igal juhatuse liikmel eraldi.
6.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse
liikmeist.
6.8. Juhatus on võimeline kui koosolekus osaleb vähemalt 2/3 juhatuse liikmetest.
6.9. Juhatuse otsuseid võetakse vastu lihthäälteenamusega.
6.10. Juhatus valib juhatuse esimehe, kes koordineerib juhatuse tööd.


7. KONTROLLORGANID
7.1. Kontrolli ühingu finantsmajandusliku tegevuse üle teostab revident, kes fikseerib
omapoolse aruande raamatupidamise kohta ühingus vähemalt kord aastas.
Revidendi määramise vajaduse otsustab üldkoosolek.


8. MAJANDUSTEGEVUS
8.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse
aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks
hiljemalt kaks nädalat enne ühingu korralist üldkoosolekut.


9. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE
9.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud
korras.
9.2. Ühenduse likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
9.3. Ühingu lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud
vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja
liikmele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule
omavalitsusüksusele.


Põhikiri on vastu võetud 25.03.2021.