AVALEHT

ÜHINGUST

ÜRITUSED

PROJEKTID


PARTNERID


TOETAJAD


LIIKMEKS
ASTUMINE
 
 

HARKU VALLA LASTEKAITSE ÜHINGU
PÕHIKIRI

 

I ÜLDSÄTTED

1. Mittetulundusühing Harku Valla Lastekaitse Ühing on isikute vabatahtlik ühendus

2. Mittetulundusühingu ametlik nimi on Harku Valla Lastekaitse Ühing, lühendatult MTÜ  “Harku Valla     LÜ”(edaspidi Ühing).

3. Ühingu tegevuse eesmärgiks on laste õiguste, arengu ja huvide kaitsmine kooskõlas
    ÜRO Lapse Õiguste konventsiooniga ja Eesti Vabariigi lastekaitse seadusega .

4. Ühing  on  kasumit mittetaotlev  ühendus,  kelle  õigusvõime  tekib mittetulundusühingu      kandmisega  vastavasse  registrisse.

5. Ühingul on oma nimetusega pitsat, arveldusarve pangas, ja muu atribuutika.

6. Ühingu asukohaks on  Harku vald  Harjumaa

7. Ühingu majandusaasta  algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

8. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti mittetulundusühingute Vabariigi seadustest , muudest     õigusaktidest , käesolevast põhikirjast ning üldkoosoleku otsustest.

II ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRK

9.         Ühingu tegevuse eesmärkideks on:
9.1.      liitumine Lastekaitse Liidu ja noorsootöö programmidega;
9.2.      laste õiguste teadvustamine lastele ja täiskasvanutele;
9.3.      lapse mitmekülgse arengu toetamine edukaks toimetulekuks igapäevaelus;
9.4.      probleemide ennetamisel  orienteeritud süsteemi kujundamine ja ühtne 
            tegevus selle realiseerimisel;
9.5.      sidemete ja koostöö arendamine teiste laste ja noortega seotud                     
            organisatsioonidega Eestis ja välismaal

10.       Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb Ühing järgmistes tegevusvormides:
10.1.    teeb ettepanekuid riigivõimu- ja valitsemisorganitele ja kohalikule                     
             omavalitsusele;
10.2.    sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega
10.3.    korraldab kursusi, seminare, laagreid, koolitusi, konverentse, nõustamist;
10.4.    kompenseerib  Ühingu  juhtorganitesse valitud liikmetele nende
            ülesannete  täitmisel  tekkinud kulutused
10.5.    Ühing  võib iseseisvalt vallata, kasutada ja käsutada oma rahalisi    
            vahendeid ja vara;                     
10.6.    investeerib  oma  rahalisi  või  mitte  rahalisi  vahendeid põhikirjas
            nimetatud eesmärkide elluviimiseks  erinevatesse  programmidesse,
            aktsioonidesse ja ettevõtmistesse;
10.7.    Ühing võib rentida, osta , saada kingiks ja omandada ruume, kinnis- ja  
            muud  vara;
10.8.    Ühing  võib esitada  kanditaate  autasustamiseks,  atesteerimiseks ja
            stažeerimiseks kodu- ja välismaal;
10.9.    Ühing  võib määrata ja maksta stipendiume;
10.10.  Ühing võib korraldada loteriisid;
10.11.  Ühing võib korraldada mitterahalise abi andmist.

III ÜHINGU LIIKMED

11.       Ühingu  liikmeks  võib  olla  iga  füüsiline  ja  juriidiline  isik,  kes lähtub oma 
            ühingualases tegevuses Ühingu põhikirjast ja maksab liikmemaksu.
 
12.       Ühingu liikmete õigused:
12.1.    valida ja olla valitud ühingu juhtorganitesse;
12.2.    osaleda Ühingu üldkoosolekul;
12.3.    teha ettepanekuid kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
12.4.    võtta osa  Ühingu  poolt korraldatavate ürituste ettevalmistamisest;
12.5.    saada teavet Ühingu tegevuse kohta Ühingu juhtorganitelt ja tutvuda    
            dokumentatsiooniga;
12.6.    astuda ühingust välja teatades sellest juhatusele kirjalikult vähemalt
            kaks nädalat ette.

13.       Ühingu liikmete kohustused:
13.1.    järgima Ühingu põhikirja  ning täitma Ühingu juhtorganite otsuseid;
13.2.    tasuma Ühingu liikmemaksu;
13.3.    aktiivne  osavõtt  Ühingu tegevusest;
13.4.    Ühingu  maine hoidmine ja kaitsmine;
13.5.    aktiivne osavõtt peale juhtorganeisse valimist;
13.6.    üldkoosolekute  vahelisel  perioodil  osavõtt   töörühmade konkreetsete 
            ülesannete täitmine

14.       Ühinguliikmeks  vastuvõtmine  ning  Ühingust  väljaarvamine ja  väljaastu-
            mise tingimused ja kord:
14.1.    Ühingu liikmeks võetakse vastu juhatusele esitatava kirjaliku soovi-
            avalduse alusel;
14.2.    Liige võib Ühingust välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel;
14.3.    Liige loetakse Ühingust lahkunuks avalduse esitamise päevast;
14.4.    Ühingu põhikirja korduval rikkumisel, samuti liikmemaksu tasumata
            jätmisel kaks aastat järjest , arvatakse liige Ühingust välja;
14.5.     Otsuse liikme Ühingust väljaarvamise kohta võtab vastu juhatus, kes koheselt teatab
             sellest kirjalikult väljaarvatule;
14.6.     Liikme  Ühingust  väljaarvamise otsuse peale  võib  edasi  kaevata üldkoosolekule, kelle 
             otsus loetakse  lõplikuks;
14.7.     Ühingust  omal  soovil  lahkunud  ja  väljaarvatud  liikmele  liikmemaksu ei tagastata.

15.       Ühing  ei  kanna  varalist  vastutust  oma  liikmete  kohustuste  eest, liikmed ei kanna 
            varalist  vastutust  Ühingu  varaliste  kohustuste  eest.

16.       Ühingu liikmetele võib kehtestada kohustusi , mis ei tulene käesolevast põhikirjast , Ühingu             üldkoosoleku otsusega.

 

IV ÜHINGU JUHTIMINE

Üldkoosolek

17.       Ühingu kõrgeimaks juhtorganiks on tema liikmete üldkoosolek,mille ainupädevuses on:
17.1.    ühingu tegevussuundade kindlaksmääramine;
17.2.    Ühingu juhatuse, juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni valimine;
17.3.    põhikirja muutmine  ja täiendamine;
17.4.    Ühingu tegevusprogrammi, eelarve ja revisjonikomisjoni aruande ja aastaaruande             kinnitamine;
17.5.    Ühingu teiste organisatsioonide liikmeks astumise otsustamine;
17.6.    Ühingu liikmelisusest väljaheitmise otsustamine;
17.7.    iga-aastase liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse määramine;
17.8.    juhatuse, revisjonikomisjoni või vähemalt 1/5 ühingu liikmete poolt esitatud küsimuste             lahendamine;
17.9.    Ühingu reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine;
17.10.  Üldkoosolek võib juhatuse või mõne selle liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda kohustuste             täitmatajätmise, põhikirja nõuete mittejärgimise korral;
17.11.  Üldkoosolekul on õigus teha muudatusi juhatuse koosseisus.

18.       Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aastas.

19.       Erakorraline  üldkoosolek  kutsutakse  kokku  juhatuse  esimehe  revisjonikomisjoni  ja/ või              vähemalt 1/5 ühingu liikmete nõudmisel.
       
20.       Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Ühingu liikmetest.             Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
       
21.       Põhikirjas ettenähtud  Ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete             nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema             esitatud kirjalikult.

22.       Põhikirjamuudatus jõustub selle registrisse kandmisest.Põhikirja muutmist
            korraldab Ühingu juhatus vastavalt seaduse nõuetele.

Juhatus

23.       Üldkoosoleku vahelisel ajal juhib Ühingu tööd 7-liikmeline juhatus.

24.       Ühingu juhatuse pädevuses on :

24.1.    üldkoosolekute ettevalmistamine;
24.2.    üldkoosoleku otsuste elluviimise korraldamine;
24.3.    üldkoosoleku pädevusse mittekuuluvate küsimuste otsustamine;
24.4.    töörühmade moodustamine konkreetsete ülesannete täitmiseks;
24.5.    Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele;
24.6.    Raamatupidamise aastaaruande  ja eelarve  koostamine ;
24.7.    Ühingu sümboolika kasutamise korra kehtestamine;
24.8.    Ühingu esimehe, sekretäri ja laekuri valimine;
24.9.    vajadusel Ühingu liikmete teavitamine.

25.       Ühingu esimees:
25.1.    korraldab juhatuse tööd ja juhib selle koosolekuid;
25.2.    Ühingu esimehe äraolekul asendab teda juhatuse või esimehe poolt volitatud juhatuse             liige;
25.3.    koordineerib Ühingu töörühmade tööd;
25.4.    on Ühingu ametlik esindaja;
25.5.    käsutab juhatuse otsuse alusel Ühingu rahalisi vahendeid;
25.6.    sõlmib juhatuse otsuse alusel Ühingu nimel lepinguid

26.       Ühingu sekretär:
26.1.    protokollib juhatuse koosolekuid;
26.2.    peab Ühingu liikmete arvestust;
26.3.ˇ   peab kirjavahetust;
26.4.    täidab Ühingu esimehe poolt antud ühekordseid ülesandeid.

27.       Ühingu laekur :
27.1.    peab arvestust ühingu vara kohta;
27.2.    kogub liikmemakse ja jälgib maksude õigeaegset laekumist;
27.3.    kasutab juhatuse otsuse alusel Ühingu vara;
27.4.    koostab Ühingu majandusaasta aruande

Revident

28.       Ühingu finants-, majandustegevuse kontrollimiseks valitakse üldkoosolekul iga kolme aasta             tagant revisjonikomisjon, kes viib vähemalt kord  aastas läbi revisjoni ja on             aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.

29.       Revisjonikomisjonil on õigus nõuda raamatupidamisaruannet ja kontrollida
            finantsdistsipliini täitmist.

V  ÜHINGU VARA

30.       Ühingu tegevuse finantseerimise allikateks on :
30.1.    laekumised liikmemaksudest, sisseastumismaksudest;
30.2.    juriidiliste ja füüsiliste isikute annetused ja sponsorlus;
30.3.    tulud,  mida  võidakse  saada heategevusloteriide, tuluürituste korraldamisest;
30.4.    Ühingu väljaannete kirjastamisest ja levitamisest;           
30.5.    kultuurhariduslike või muude Ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste             ürituste korraldamisest;
30.6.    muud tulud , mis on vajalikud  Ühingu  põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

31.       Tulusid kasutatakse Ühingu eesmärkide saavutamiseks, liikmete ja töötajate väljaõppeks,             stipendiumiteks, preemiateks.

32.       Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

VI  ÜHINGU TEGEVUSE  LÕPETAMINE, ÜHINEMINE VÕI JAGUNEMINE

33.       Ühingu tegevuse lõpetamine , ühinemine või jagunemine toimub mittetulundusühingute             seaduses sätestatud korras üldkoosoleku otsusega.

34.       Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara põhitegevust             jätkavale MTÜ –le.

35.       Ühingu lõpetamise, ühinemise või jagunemise poolt peab hääletama üle 2/3       
            üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

 

Põhikiri on kinnitatud asutamisotsusega 1.märtsil 2002.a. Harku valla Lastekaitse
Ühingu asutamiskoosolekul.

 

/allkirjad/